Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας Κοζάνης για την απεργία της 12ης ΝοεμβρίουlaikienotitaΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρ­μο­γή των μέ­τρων του μνη­μο­νί­ου 3 και την ψή­φι­ση των προ­α­παι­τού­με­νων προ­χω­ρά­ει στην εφαρ­μο­γή κα­ται­γι­σμού μέ­τρων ενά­ντια στην ερ­γα­τι­κή τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα.

Το πό­ρι­σμα της Επι­τρο­πής των λε­γό­με­νων «Σοφών» για το ασφα­λι­στι­κό απο­τε­λεί ένα ακραίο αντι­κοι­νω­νι­κό, κυ­ριο­λε­κτι­κά θα­τσε­ρι­κό μα­νι­φέ­στο εκ­θε­με­λί­ω­σης της δη­μό­σιας κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, κα­τα­στρο­φής των συ­ντά­ξε­ων και εξα­θλί­ω­σης των συ­ντα­ξιού­χων. Η κυ­βέρ­νη­ση προωθεί τη συμ­φω­νη­μέ­νη με την τρόι­κα στο 3ο μνη­μό­νιο κα­τε­δά­φι­ση των συ­ντά­ξε­ων και συ­νο­λι­κά των ασφα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των.

Η συ­νε­χι­ζό­με­νη σε πρω­το­φα­νή επί­πε­δα φο­ρο­λη­στεία, οι μειώ­σεις σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις με το νέο μι­σθο­λό­γιο, η κα­τάρ­γη­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων και η προ­βλε­πό­με­νη νέα επί­θε­ση με στόχο την εκ­μη­δέ­νι­ση των ερ­γα­σια­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των, απο­τε­λούν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το μέλ­λον που προ­ε­τοι­μά­ζουν.

Η δη­μό­σια παι­δεία και υγεία δια­λύ­ο­νται. Τα κενά στα σχο­λεία της χώρας πα­ρα­μέ­νουν ακά­λυ­πτα, πολ­λές κλι­νι­κές δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων μέ­νουν χωρίς για­τρούς και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, με απο­τέ­λε­σμα τα νο­σο­κο­μεία να απει­λού­νται με λου­κέ­το. Λι­μά­νια, αε­ρο­δρό­μια ενέρ­γεια και νερό ξε­που­λιού­νται μαζί με ολό­κλη­ρες δη­μό­σιες εκτά­σεις. Οι πλει­στη­ρια­σμοί ακόμη και πρώ­της κα­τοι­κί­ας θα είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μετά την εκ­χώ­ρη­ση των «κόκ­κι­νων δα­νεί­ων» στους διε­θνείς κερ­δο­σκό­πους.

Ακόμη και η αναι­μι­κή προ­ε­κλο­γι­κή υπό­σχε­ση της κυ­βέρ­νη­σης ότι θα «απα­λύ­νει» τα σκλη­ρά μέτρα των μνη­μο­νί­ων με κοι­νω­νι­κά ισο­δύ­να­μα, τώρα κα­ταρ­ρέ­ει.

Η κυ­βέρ­νη­ση δεν έχει λύ­σεις ούτε ισο­δύ­να­μα που να απα­λύ­νουν την εξα­θλί­ω­ση της φτω­χο­λο­γιάς, γιατί δεν έχει την πρό­θε­ση να συ­γκρου­στεί με τους δα­νει­στές, την ΕΕ και το ντό­πιο κε­φά­λαιο που επι­βάλ­λουν τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές.

Τα μόνα μέτρα, που μπο­ρούν να σπά­σουν τη λι­τό­τη­τα των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών, είναι η φο­ρο­λό­γη­ση του πλού­του, η εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και η επα­να­κρα­τι­κο­ποί­η­ση των δη­μό­σιων ορ­γα­νι­σμών και φο­ρέ­ων που έχουν ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί, η παύση πλη­ρω­μών στους δα­νει­στές, η δια­γρα­φή του χρέ­ους και η έξο­δος από την ευ­ρω­ζώ­νη. Τότε θα έχου­με την ανα­γκαία οι­κο­νο­μι­κή ρευ­στό­τη­τα να σώ­σου­με τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, να μειώ­σου­με την ανερ­γία, να χρη­μα­το­δο­τή­σου­με τη δη­μό­σια παι­δεία και υγεία.

Με τους αγώ­νες μας μπο­ρού­με να τους στα­μα­τή­σου­με. Η επι­τυ­χία της γε­νι­κής απερ­γί­ας στις 12 Νο­έμ­βρη πρέ­πει να γίνει υπό­θε­ση όλων μας.

Η Λαϊκή Ενό­τη­τα δίνει και θα δίνει μα­ζι­κό και δυ­να­μι­κό παρών στους λαϊ­κούς και ερ­γα­τι­κούς αγώ­νες που γί­νο­νται και θα γί­νουν όλο το επό­με­νο διά­στη­μα, προ­σπα­θώ­ντας να συμ­βά­λου­με στο συ­ντο­νι­σμό και στην κλι­μά­κω­σή τους, καθώς και στη δη­μιουρ­γία ενός ερ­γα­τι­κού με­τώ­που πάλης για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας και των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών.

Όχι στις μειώ­σεις συ­ντά­ξε­ων και στην αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας. Δη­μό­σιο, κα­θο­λι­κό, αλ­λη­λέγ­γυο, ανα­δια­νε­μη­τι­κό σύ­στη­μα κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης για όλους

Αύ­ξη­ση της δη­μό­σιας χρη­μα­το­δό­τη­σης στην παι­δεία και την υγεία. Άμεση κά­λυ­ψη των κενών με προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού

Όχι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις των λι­μα­νιών, των αε­ρο­δρο­μί­ων και κοι­νω­νι­κών αγα­θών.

Όχι στα χα­ρά­τσια και τη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή στα λαϊκά στρώ­μα­τα, κα­τάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, ατο­μι­κό αφο­ρο­λό­γη­το όριο 12.000.
Κα­νέ­να σπίτι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη – Δια­γρα­φή χρεών των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΟΥ­ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙ­ΣΤΑ­ΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕ­ΝΙ­ΚΗ ΑΠΕΡ­ΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΕΙΣ – ΠΟ­ΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 12ης ΝΟ­ΕΜ­ΒΡΙΟΥ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.