Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας Κοζάνης για την απεργία της 12ης Νοεμβρίου

laikienotita

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρ­μο­γή των μέ­τρων του μνη­μο­νί­ου 3 και την ψή­φι­ση των προ­α­παι­τού­με­νων προ­χω­ρά­ει στην εφαρ­μο­γή κα­ται­γι­σμού μέ­τρων ενά­ντια στην ερ­γα­τι­κή τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα.

Το πό­ρι­σμα της Επι­τρο­πής των λε­γό­με­νων «Σοφών» για το ασφα­λι­στι­κό απο­τε­λεί ένα ακραίο αντι­κοι­νω­νι­κό, κυ­ριο­λε­κτι­κά θα­τσε­ρι­κό μα­νι­φέ­στο εκ­θε­με­λί­ω­σης της δη­μό­σιας κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, κα­τα­στρο­φής των συ­ντά­ξε­ων και εξα­θλί­ω­σης των συ­ντα­ξιού­χων. Η κυ­βέρ­νη­ση προωθεί τη συμ­φω­νη­μέ­νη με την τρόι­κα στο 3ο μνη­μό­νιο κα­τε­δά­φι­ση των συ­ντά­ξε­ων και συ­νο­λι­κά των ασφα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των.

Η συ­νε­χι­ζό­με­νη σε πρω­το­φα­νή επί­πε­δα φο­ρο­λη­στεία, οι μειώ­σεις σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις με το νέο μι­σθο­λό­γιο, η κα­τάρ­γη­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων και η προ­βλε­πό­με­νη νέα επί­θε­ση με στόχο την εκ­μη­δέ­νι­ση των ερ­γα­σια­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των, απο­τε­λούν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το μέλ­λον που προ­ε­τοι­μά­ζουν.

Η δη­μό­σια παι­δεία και υγεία δια­λύ­ο­νται. Τα κενά στα σχο­λεία της χώρας πα­ρα­μέ­νουν ακά­λυ­πτα, πολ­λές κλι­νι­κές δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων μέ­νουν χωρίς για­τρούς και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, με απο­τέ­λε­σμα τα νο­σο­κο­μεία να απει­λού­νται με λου­κέ­το. Λι­μά­νια, αε­ρο­δρό­μια ενέρ­γεια και νερό ξε­που­λιού­νται μαζί με ολό­κλη­ρες δη­μό­σιες εκτά­σεις. Οι πλει­στη­ρια­σμοί ακόμη και πρώ­της κα­τοι­κί­ας θα είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μετά την εκ­χώ­ρη­ση των «κόκ­κι­νων δα­νεί­ων» στους διε­θνείς κερ­δο­σκό­πους.

Ακόμη και η αναι­μι­κή προ­ε­κλο­γι­κή υπό­σχε­ση της κυ­βέρ­νη­σης ότι θα «απα­λύ­νει» τα σκλη­ρά μέτρα των μνη­μο­νί­ων με κοι­νω­νι­κά ισο­δύ­να­μα, τώρα κα­ταρ­ρέ­ει.

Η κυ­βέρ­νη­ση δεν έχει λύ­σεις ούτε ισο­δύ­να­μα που να απα­λύ­νουν την εξα­θλί­ω­ση της φτω­χο­λο­γιάς, γιατί δεν έχει την πρό­θε­ση να συ­γκρου­στεί με τους δα­νει­στές, την ΕΕ και το ντό­πιο κε­φά­λαιο που επι­βάλ­λουν τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές.

Τα μόνα μέτρα, που μπο­ρούν να σπά­σουν τη λι­τό­τη­τα των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών, είναι η φο­ρο­λό­γη­ση του πλού­του, η εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και η επα­να­κρα­τι­κο­ποί­η­ση των δη­μό­σιων ορ­γα­νι­σμών και φο­ρέ­ων που έχουν ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί, η παύση πλη­ρω­μών στους δα­νει­στές, η δια­γρα­φή του χρέ­ους και η έξο­δος από την ευ­ρω­ζώ­νη. Τότε θα έχου­με την ανα­γκαία οι­κο­νο­μι­κή ρευ­στό­τη­τα να σώ­σου­με τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, να μειώ­σου­με την ανερ­γία, να χρη­μα­το­δο­τή­σου­με τη δη­μό­σια παι­δεία και υγεία.

Με τους αγώ­νες μας μπο­ρού­με να τους στα­μα­τή­σου­με. Η επι­τυ­χία της γε­νι­κής απερ­γί­ας στις 12 Νο­έμ­βρη πρέ­πει να γίνει υπό­θε­ση όλων μας.

Η Λαϊκή Ενό­τη­τα δίνει και θα δίνει μα­ζι­κό και δυ­να­μι­κό παρών στους λαϊ­κούς και ερ­γα­τι­κούς αγώ­νες που γί­νο­νται και θα γί­νουν όλο το επό­με­νο διά­στη­μα, προ­σπα­θώ­ντας να συμ­βά­λου­με στο συ­ντο­νι­σμό και στην κλι­μά­κω­σή τους, καθώς και στη δη­μιουρ­γία ενός ερ­γα­τι­κού με­τώ­που πάλης για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας και των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών.

Όχι στις μειώ­σεις συ­ντά­ξε­ων και στην αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας. Δη­μό­σιο, κα­θο­λι­κό, αλ­λη­λέγ­γυο, ανα­δια­νε­μη­τι­κό σύ­στη­μα κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης για όλους

Αύ­ξη­ση της δη­μό­σιας χρη­μα­το­δό­τη­σης στην παι­δεία και την υγεία. Άμεση κά­λυ­ψη των κενών με προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού

Όχι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις των λι­μα­νιών, των αε­ρο­δρο­μί­ων και κοι­νω­νι­κών αγα­θών.

Όχι στα χα­ρά­τσια και τη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή στα λαϊκά στρώ­μα­τα, κα­τάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, ατο­μι­κό αφο­ρο­λό­γη­το όριο 12.000.
Κα­νέ­να σπίτι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη – Δια­γρα­φή χρεών των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΟΥ­ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙ­ΣΤΑ­ΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕ­ΝΙ­ΚΗ ΑΠΕΡ­ΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΕΙΣ – ΠΟ­ΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 12ης ΝΟ­ΕΜ­ΒΡΙΟΥ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.