Ν.Ε/ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο ασφαλισμένος ατομικό βιβλιάριο υγείαςΓια την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται η πραγματοποίηση 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο.

Διευκρινίζεται ότι όταν ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με το 15μηνο δεν υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες από την ημερομηνία προσέλευσης του ασφαλισμένου, γίνεται όμως αναδρομή σε περίοδο μέχρι 12 μηνών προγενέστερα και, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει εντός της περιόδου αυτής 100 ημερομίσθια, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για περίοδο 15 ημερολογιακών μηνών από τον μήνα που πραγματοποίησε το πρώτο από τα 100 ημερομίσθια.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας οι ελάχιστες ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται τα τελευταία έτη για την κάλυψη παροχών υγείας από το ΙΚΑ είναι 50 ημέρες (ένσημα) αντί για 100. Αυτό ισχύει και για την περίοδο 1/3/2015-29/2/2016.

Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης τακτικής ανεργίας, καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ, όπως και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την ανανέωση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Ατομικό βιβλιάριο υγείας δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

Σημειώνεται ότι για τους εργαζομένους σε οικοδομοτεχνικά έργα, στις 100 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται και η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ατομικού βιβλιαρίου υγείας:

1. Φωτογραφία πρόσφατη
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
3. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο ταμείο
4. Προσκόμιση άδειας παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτες της ΕΕ

Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο ασφαλισμένος οικογενειακό βιβλιάριο υγείας

Χορηγείται στα μέλη της οικογένειας του(της) ασφαλισμένου(ης) ή συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας, που είναι ο/η σύζυγος, η μητέρα, ο πατέρας, τα άγαμα παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και, σε περίπτωση που είναι άνεργα, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους, για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον συγκατοικούν και συντηρούνται από αυτόν(αυτή).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας για τη/τον σύζυγο:

1. Το ατομικό βιβλιάριο υγείας του/της άμεσα συζύγου
2. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση αλλοδαπού ασφαλισμένου, τα παραπάνω προσκομίζονται μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα)
3. Αστυνομική ταυτότητα του/της συζύγου (σε περίπτωση αλλοδαπού ασφαλισμένου, διαβατήριο σε ισχύ)
4. Φωτογραφία πρόσφατη
5. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο ταμείο
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
7. Προσκόμιση άδειας παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας για την ασφάλιση τέκνων από τον γονέα:
1. Το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του γονέα
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση αλλοδαπού ασφαλισμένου, τα παραπάνω προσκομίζονται μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα)
3. Φωτογραφία πρόσφατη (αν το τέκνο είναι νεογέννητο, δεν απαιτείται φωτογραφία)
4. Βεβαίωση διαγραφής του τέκνου από τον προηγούμενο φορέα ασφάλισης του γονέα
Για την ασφάλιση των νεογέννητων απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν ασφαλίζεται σε άλλον φορέα.
Αν το τέκνο είναι άνω των 18, τότε απαιτείται:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον γονέα ότι είναι άνεργο
2. Εφόσον σπουδάζει, βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος
Προσοχή: Για την απογραφή ή έκδοση βιβλιαρίου υγείας τέκνου δεν απαιτείται η προσκόμιση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Τι θα πρέπει να προσέχει ο ασφαλισμένος προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθότητα της ασφάλισής του
Οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσέχουν ότι, όταν ασφαλίζονται για τον μισθό και τα ημερομίσθια που δικαιούνται, θα παίρνουν και τις ανάλογες παροχές. Μεγαλύτερος μισθός και περισσότερα ημερομίσθια σημαίνουν περισσότερες και μεγαλύτερες παροχές.
Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωστοποιούν γραπτά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εντός 12 μηνών από την αποχώρησή τους ή την απόλυσή τους από την εργασία, τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκαν, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ των πραγματικών στοιχείων απασχόλησης και των στοιχείων που δηλώθηκαν από τον εργοδότη.
Επίσης πρέπει να διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, μέχρι να κληθούν να τα υποβάλουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ.
Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και ομαλή ασφάλισή τους στο ΙΚΑ, πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα:
• Να απογράφονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν αναλαμβάνουν πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ.
• Να γνωστοποιούν άμεσα κάθε μεταβολή στα στοιχεία απογραφής τους σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
• Να παραδίδουν στον εργοδότη το αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής όσοι απογράφονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά μετά την 4/2/2002.
• Να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία ασφάλισής τους αμέσως με την πρόσληψή τους και πριν από την ανάληψη εργασίας στον εργοδότη τους με την προσκόμιση είτε του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης είτε του Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητος και Εισφορών (ΔΑΤΕ) είτε του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολούμενου (ΑΒΑ) είτε του Ατομικού Δελτίου Ασφάλισης (ΑΔΑ) είτε του Ατομικού Δελτίου Εισφορών (ΑΔΕ), όσοι απογράφηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι και την 1/2/2002.
• Να ελέγχουν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού για την ορθότητα της ασφάλισής τους. Ειδικότερα, να ελέγχουν αν ο εργοδότης δηλώνει στοιχεία ασφάλισης για:
το σύνολο των καταβαλλόμενων αποδοχών
όλες τις ημέρες εργασίας
τις υπερωρίες
τα δώρα εορτών, την άδεια και το επίδομα αδείας

 

Επικοινωνία – Κοζάνη
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κοζάνης, Καμβουνίων 24 Τ.Κ. 50100
Σύμβουλοι: Κυριακίδου Χριστίνα, Φασνάκης Κωνσταντίνος
Τηλ: 24610-49780 fax 24610-49786
www.inegsee.gr   e-mail: kozaniinediktio@inegsee.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.