ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας: Υπόμνημα προς τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α.Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με την ευκαιρία της επίσκεψης του προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ν. Στουπή στη Δυτική Μακεδονία στις 6/8/2015, του ενεχείρισε Υπόμνημα με τις θέσεις – προτάσεις του για τον Οργανισμό, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας εμφανίζεται να αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς, αν όχι τον βασικότερο, μέσω της ανάπτυξης και της αξιοποίησης του οποίου, μπορεί η χώρα μας να εξέλθει από τη μεγάλη κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια.

Η διασφάλιση και σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος επιβάλλεται να αποτελεί βασική επιδίωξη της εθνικής αγροτικής πολιτικής, δεδομένης της έκθεσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κινδύνους ζημιών, που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που επιτείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, φυτικές η ζωικές ασθένειες, προσβολές από παράσιτα ή περιβαλλοντικά συμβάντα.

Αξίζει ακόμη να ληφθεί υπ’ όψη ότι οι κίνδυνοι στην αγροτική παραγωγή δεν επηρεάζουν μόνο τους αγρότες αλλά ολόκληρο το σύνολο αξιών της αγροτικής βιομηχανίας, τους προμηθευτές εισροών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους εμπόρους, τους επεξεργαστές και τους καταναλωτές.

Με την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου, εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η σταθερότητα στον  προγραμματισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης και η οικονομική επιβίωσή της, αφού δίνεται η δυνατότητα στον αγρότη, σε περίπτωση καταστροφής της σοδειάς του ή του ζωικού κεφαλαίου του, να έχει ένα ελάχιστο εισόδημα.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί κίνητρο για την ένταξη νέων ανθρώπων στο αγροτικό επάγγελμα, με άμεσες θετικές συνέπειες την αναστροφή της τάσης εγκατάλειψης της  υπαίθρου, την μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας μέσω της αγροτικής παραγωγής.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός ικανός και ευέλικτος που παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με στόχο την ουσιαστική προστασία του αγροτικού εισοδήματος από φυσικούς κινδύνους, ασθένειες και παθήσεις που ζημιώνουν τη φυτική και ζωική παραγωγή και το αντίστοιχο κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.

Κατά συνέπεια αποτελεί προτεραιότητα η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της γεωργικής παραγωγής, με την κατ’ αρχήν οικονομική εξυγίανση του και στη συνέχεια η λειτουργία του με αυστηρή τήρηση του κανονισμού ασφάλισης, χωρίς χαριστικές παρεκκλίσεις.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω σταχυολογούμε μερικά θέματα – προτάσεις, τα οποία χρήζουν της ανάληψης δράσης και της ιδιαίτερης προσοχής σας.

1.   Πληρότητα – επάρκεια έμπειρου γεωτεχνικού προσωπικού. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ανάταση του Οργανισμού προκειμένου να υπάρχει:

    i. έγκαιρη διενέργεια του εκτιμητικού έργου και

   ii. έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων σε γεωργούς και κτηνοτρόφους η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους τρεις μήνες μετά τη συγκομιδή και την πώληση των προϊόντων.

2.   Σε συνέχεια του προηγούμενου εδαφίου είναι απαραίτητη η διευθέτηση της εκκρεμότητας που αφορά την οριστική πρόσληψη των εργαζομένων, που έγκειται στην ολοκλήρωση των διοικητικών κυρίως, αλλά και των δικαστικών διαδικασιών, δεδομένης της σημερινής απομείωσης του προσωπικού αλλά και λόγω των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών.

3.   Ρύθμιση οδοιπορικών των εργαζομένων  για την απρόσκοπτη διενέργεια του έργου των εκτιμήσεων με παράλληλη εξεύρεση λύσης για τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.

4.   Επαναφορά της λίστας κατάταξης – πρόσληψης εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, για την αποτελεσματικότερη και χωρίς διακρίσεις απασχόληση των συναδέλφων γεωτεχνικών.

5.   Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων – ημερίδων με θέματα το «Θεσμό των γεωργικών ασφαλίσεων», την «Ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής» κλπ προκειμένου να υπάρχει πλήρης και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αντικείμενα αρμοδιότητας του ΕΛ.Γ.Α.

6.   Απεμπλοκή του Οργανισμού από κάθε είδους κομματική εκμετάλλευση και κομματικό εναγκαλισμό, που οδηγούν στην χρησιμοποίηση του Οργανισμού για άσκηση μικροπολιτικής με καταστρατήγηση του κανονισμού του κατά το δοκούν, όπως έγινε κατ’ επανάληψη στο παρελθόν.

7.   Γεωγραφική επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον, με εναέρια μέσα ή με μηχανές εδάφους.

8.   Διαρκής συνεργασία με άλλους φορείς του Δημοσίου όπως είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Δήμοι κλπ, προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των παραγωγών αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση στη διενέργεια του έργου του Οργανισμού.

9.   Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ετοιμότητα, προετοιμασία και κυρίως παροχή τεχνογνωσίας, για την εφαρμογή του Μέτρου 17 «Διαχείριση Κινδύνων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όποτε αυτό εφαρμοστεί, με επιμέρους ενέργειες:

      i. Την ύπαρξη ενός συστήματος με διαδικασίες ασφάλισης πέραν της κάλυψης που παρέχει η βασική υποχρεωτική ασφάλιση, ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλή διαχείριση κινδύνων εντός του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου.

    ii. Ρύθμιση όλων των οφειλών των ασφαλισμένων προς τον ΕΛ.Γ.Α. ώστε οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων του Μέτρου να είναι ασφαλισμένες στον φορέα ασφάλισης.

   iii. Υποβοήθηση στη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στο πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων, για την επαλήθευση της προϋπόθεσης ύπαρξης απωλειών της παραγωγής των δικαιούχων σε ποσοστό άνω του 30%.

   iv. Χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής με στόχο τη διευκόλυνση διασταύρωσης στοιχείων και εξαγωγής αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των δράσεων καθώς και στην παροχή στατιστικών στοιχείων μεγαλύτερης αξιοπιστίας.

    v. Δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού που διασφαλίζει την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης ώστε εάν κάποιος γεωργός καλύπτεται με συμβόλαιο για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, το συνολικό ποσό που θα λάβει ο γεωργός για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της επένδυσης.

Κ. Πρόεδρε
η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί βασική επιλογή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην διαφοροποίηση της παραγωγικής της δομής αυξάνοντας το τοπικά παραγόμενο εισόδημα και την απασχόληση.

Επιδιώκοντας από την πλευρά μας την ενίσχυση κάθε προσπάθειας που αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού, οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της χώρας γενικότερα, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, βοήθεια ή συνεργασία επί των θεμάτων που παραθέσαμε.
                               

Με τιμή
για τη Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτ. Μακεδονίας

ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.