Προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΜε αφορμή την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 146/2010, ΦΕΚ Α’ 239), θεωρούμε σκόπιμο να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, θέλοντας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Έτσι έχοντας υπ’ όψη,
1) το Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), άρθρο 241, παρ. 1, εδ. στ’ σύμφωνα με τον οποίο τα Περιφερειακά Συμβούλια καθορίζουν τις κατηγορίες και τους κλάδους του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊστάμενων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων,

2) το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297) στο οποίο περιγράφονται οι επιστημονικές
αρμοδιότητες των Γεωτεχνικών κλάδων,είναι αναγκαία όσο και ουσιώδης η τροποποίηση του άρθρου 39 «Προϊστάμενοι Διευθύνσεων» και του άρθρου 40 «Προϊστάμενοι Τμημάτων» του Π.Δ. 149/2010, η οποία προτείνουμε να γίνει ως εξής:

I. Διεύθυνση Πολιτικής Γης (έδρα) (άρθρο 39, παρ. 12), να προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ
Γεωπόνων και ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου ότι στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης
διεύθυνσης περιλαμβάνεται η παραχώρηση εκτάσεων, η εκποίηση, ανταλλαγή και
προστασία εποικιστικών εκτάσεων, η σύνταξη και περιοδική ενημέρωση θεματικών
χαρτών κλπ., αντικείμενα που αποτελούν επαγγελματική δραστηριότητα –
υποχρεωτική απασχόληση των κλάδων (Π.Δ. 344/2000, άρθρο 8, παρ. Κζ, παρ. Κη,
άρθρο 14 παρ. ιβ).

II. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 39, παρ. 21), να προστεθεί
ο κλάδος ΠΕ Γεωπόνων, δεδομένου ότι η πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών, που αποτελούν αρμοδιότητα της διεύθυνσης,
ενδεχομένως να αφορούν καταστροφές που άπτονται του γνωστικού –
επαγγελματικού αντικειμένου του Γεωπόνου όπως καταστροφή καλλιεργήσιμης γης,
φυτικού κεφαλαίου, προϊόντων φυτικής προέλευσης κ.α. (Π.Δ. 344/2000, άρθρο 8,
παρ. β).

III. Τμήμα Περιβάλλοντος (άρθρο 40, παρ. 6), να προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ Γεωπόνων
και ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του τομέα περιβάλλοντος
ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων
και έργων, στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και στην
εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας, που σαφώς
περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο και την επαγγελματική δραστηριότητα –
υποχρεωτική απασχόληση Γεωπόνου και Γεωλόγου (Π.Δ. 344/2000, άρθρο 8, παρ.
β & παρ. λγ, άρθρο 14 παρ. Ιθ) & παρ. κγ). Επιπλέον των παραπάνω, η συνάφεια
του αντικειμένου των προαναφερόμενων κλάδων με τη θέση ευθύνης του Τμήματος
τεκμηριώνεται και από το ΠΔ 256/1998 όπου προβλέπεται ότι Γεωτεχνικοί μπορούν
να είναι κάτοχοι μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

IV. Τμήμα Υδροοικονομίας (άρθρο 40, παρ. 7), να προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ
Γεωπόνων και ΠΕ Ιχθυολόγων, καθώς στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου
τμήματος περιλαμβάνεται η εκτέλεση έργων αξιοποίησής των υδάτων (αρδευτικό
νερό) και η προστασία και η διαχείριση των υδάτων, αντικείμενα που αποτελούν
επαγγελματική δραστηριότητα – υποχρεωτική απασχόληση των εν λόγω κλάδων
(Π.Δ. 344/2000, άρθρο 8, παρ. ε & άρθρο 17, παρ. δ)

V. Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
(άρθρο 40, παρ. 8), να προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ
Ιχθυολόγων, σύμφωνα με την αιτιολόγηση των παραγράφων III & IV.

VI. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (άρθρο 40, παρ. 11), να προστεθούν ο κλάδοι ΠΕ
Γεωπόνων κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου ότι στις
αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος περιλαμβάνεται εκτέλεση και μελέτη
εγγειοβελτιωτικών έργων, που εξ’ ορισμού αποτελούν γνωστικό – επαγγελματικό
αντικείμενο των προαναφερόμενων επιστημονικών κλάδων.

VII. Τμήμα Αλιείας (άρθρο 40, παρ. 34), να προστεθεί ο κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων,
δεδομένου ότι το γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο του κλάδου εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Τμήματος ((Π.Δ. 344/2000, άρθρο 12, παρ. β & παρ. κστ)

VIII. Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού (άρθρο 40, παρ. 39), να προστεθεί ο κλάδος
ΠΕ Γεωπόνων, δεδομένου ότι στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος
περιλαμβάνεται η παραχώρηση εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση επαρχιακών
βιομηχανιών ή βιοτεχνικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ο αναδασμός της
γης και μεγέθυνση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η αγροτική, κτηνοτροφική
αποκατάσταση κλπ. που αποτελούν εξ’ ορισμού γνωστικό – επαγγελματικό
αντικείμενο του κλάδου.

IX. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής (άρθρο 40, παρ. 1), να προστεθεί ο
κλάδος ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου ότι το γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο του
κλάδου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος ((Π.Δ. 344/2000, άρθρο 14 παρ.
κα-λα)

X. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και έργων (άρθρο 40, παρ. 2), να προστεθεί ο
κλάδος ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου ότι το γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο του
κλάδου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος ((Π.Δ. 344/2000, άρθρο 14 παρ.
κα-λα)

XI. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης (άρθρο 40, παρ. 3), να προστεθεί ο
κλάδος ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου ότι το γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο του
κλάδου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος ((Π.Δ. 344/2000, άρθρο 14 παρ.
κα-λα)

XII. Τεκμηρίωσης (άρθρο 40, Παρ. 4), να προστεθεί ο κλάδος ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου
ότι το γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο του κλάδου εμπίπτει στις αρμοδιότητες
του Τμήματος ((Π.Δ. 344/2000, άρθρο 14 παρ. κα-λα)

XIII. Τμήμα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρο 40, παρ. 43), να προστεθεί
ο κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων, δεδομένου ότι το γνωστικό- επαγγελματικό αντικείμενο του
κλάδου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος ((Π.Δ. 344/2000, άρθρο 12, παρ. β
& παρ. κστ)

XIV. Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών
Ενοτήτων (άρθρο 40, παρ. 44), να προστεθεί ο κλάδος ΠΕ Γεωλόγων, δεδομένου
ότι το γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο του κλάδου εμπίπτει στις αρμοδιότητες
του Τμήματος ((Π.Δ. 344/2000, άρθρο 14 παρ. ιβ)

XV. Τμήμα Εμπορίου (άρθρο 40, παρ. 50), να προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ
Κτηνιάτρων και ΠΕ Ιχθυολόγων, καθώς στις αρμοδιότητες του τμήματος
περιλαμβάνεται η παράταση του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε
είδους, μεταξύ των οποίων ασφαλώς και υφίστανται καταστήματα Γεωτεχνικού
ενδιαφέροντος και επί πλέον αποτελούν γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο των
ΠΕ Ιχθυολόγων (Π.Δ. 344/2000, άρθρο 16, παρ. η).

XVI. Τμήμα Τουρισμού (άρθρο 40, παρ. 51), να προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ Γεωπόνων,
ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων και ΠΕ Ιχθυολόγων, καθώς το τμήμα είναι αρμόδιο
για την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, τον χαρακτηρισμό
και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και την
κατάρτιση, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής. Σημειωτέον ότι ο τουριστικός σχεδιασμός της Περιφέρειας είναι
επιβεβλημένο να περιλαμβάνει τον περιβαλλοντικό τουρισμό (αγροτουρισμό,
φυσιολατρικό και περιηγητικό τουρισμό, γεωτουρισμό, δασοτουρισμό, οινοτουρισμό,
αλιευτικό τουρισμό κλπ) η εφαρμογή του οποίου πρέπει να διασφαλίζει την ενίσχυση
και διατήρηση της βιο-ποικιλότητας, να ελαττώνει τις επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον, να ενισχύει και να προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση, δηλαδή
πεδία τα οποία αποτελούν γνωστικό – επαγγελματικό αντικείμενο των Γεωτεχνικών
κλάδων που αναφέρθηκαν.

XVII. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρο 40, παρ.
54), να προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ
Κτηνιάτρων και ΠΕ Ιχθυολόγων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις παραγράφους X
& XI.

XVIII. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρο 40, παρ.
72), να προστεθεί ο κλάδος ΠΕ Γεωπόνων, δεδομένου ότι η πρόληψη, ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, που αποτελούν αρμοδιότητα της
διεύθυνσης, ενδεχομένως να αφορούν καταστροφές που άπτονται του γνωστικού –
επαγγελματικού αντικειμένου του Γεωπόνου όπως καταστροφή καλλιεργήσιμης γης,
φυτικού κεφαλαίου, φυτικών προϊόντων κ.α. (Π.Δ. 344/2000, άρθρο 8, παρ. β).
Οι παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Οργανισμό Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, έχουν ως στόχο, την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους,
αλλά ακόμη και την άρση αδικαιολόγητων περιορισμών και προφανών αδικιών που
επιφέρει η παρούσα κατάσταση.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.