Επιστολή του πρώην δημάρχου Β. Κωνσταντόπουλου για ένταξη έργων στον Τοπικό Πόρο ΑνάπτυξηςΘέμα: Προτάσεις για ένταξη έργων  στο Ε.Α.Π. περιόδου 2012-2016
 

Κύριε Δήμαρχε

1 Είναι γνωστό ότι ένα από τα αναπτυξιακά εργαλεία τόσον της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όσον και των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, αποτελεί η αξιοποίηση το Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης (Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών).
Η αξιοποίηση του ως άνω Πόρου γίνεται μέσω των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ( Ε.Α.Π.) που καταρτίζονται από τους αρμόδιους φορείς (Δήμοι και Περιφέρεια).
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στα Ε.Α.Π. δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα και σημαντικά έργα, τα οποία συμβάλλουν:
α) Στην ανάπτυξη των περιοχών όπου εφαρμόζονται
β) Στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος
γ) Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
δ) Στην δημιουργία υποδομών
ε) Στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την στήριξη της ανταγωνιστικότητας
στ) Στην τόνωση της οικονομίας και στην μείωση της ανεργίας.

Τα έργα και οι ενέργειες που προτείνονται για ένταξη στα Ε.Α.Π. αξιολογούνται με βάση την συμπληρωματικότητα και την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση, σε κάθε περιοχή .
Η διάρθρωση του Ε.Α.Π. περιλαμβάνει:
α.  Μελέτες και υπηρεσίες
β.  Περιβάλλον, ποιότητα ζωής και κοινωνική συνοχή
γ.  Υποδομές και στήριξη επιχειρηματικότητας
δ.  Ενίσχυση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
ε.  Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και του τουρισμού
στ. Τεχνική υποστήριξη και δημοσιοποίηση.

2 Ο τρόπος κατανομής του Τοπικού Πόρου διέπεται από την σχετική νομοθεσία.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το ποσοστό που διατίθεται στους μη ενεργειακούς δήμους Σερβίων – Βελβεντού και Βοίου, αντιστοιχεί στο 11% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν χορηγηθεί από το γραφείο του Τοπικού Πόρου, στον δήμο Σερβίων – Βελβεντού και για το σύνολο των δημοτικών του ενοτήτων (Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων, Λιβαδερού), αντιστοιχεί  περίπου το ποσό των 823.000 € ετησίως.

3 Η διάθεση του Τοπικού Πόρου για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ( περίοδος που αφορά την δική μας δημοτική περίοδο), δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει με ευθύνη των ενεργειακών δήμων, οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσουν την Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 22-02-2013 και σύμφωνα με την οποία η κατανομή των κονδυλίων του Τοπικού Πόρου μεταξύ δήμων και περιφέρειας γίνονταν σε ποσοστά 50%-50%. Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο Επικρατείας, εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση από το Υ.ΠΕ.Κ.Α, στις 17-04-2014.
Για την περίοδο 2012,2013 και το 1ο οχτάμηνο του 2014 (χρόνος που αντιστοιχεί στην δική μας δημοτική περίοδο), για τον δήμο Σερβίων – Βελβεντού  αντιστοιχούν 2.193.805 €, κονδύλια που παρέμειναν αναξιοποίητα λόγω των δικαστικών προσφυγών και τα οποία σας μεταβιβάζονται ως «προίκα».
4 Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Σερβίων – Βελβεντού με την υπ’ αριθμ. 207/2014 απόφασή του, στην συνεδρίαση της 30-06-2014, πρότεινε για ένταξη στο Ε.Α.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκ μέρους του δήμου, έργα και ενέργειες συνολικού προυπολογισμού 2.660.000 €, ποσό που αντιστοιχεί ακριβώς στα προβλεπόμενα κονδύλια της προηγούμενης δημοτικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη και μία υπερδέσμευση (overbooking) 20%.
Οι παραπάνω προτάσεις έλαβαν τις σχετικές εγκρίσεις τόσο του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Τα έργα και οι ενέργειες που προτάθηκαν για ένταξη είναι πλήρως εναρμονισμένα με το πνεύμα του νόμου και των υπουργικών αποφάσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα και τις ενέργειες που αφορούν την        ανάπτυξη των περιοχών του δήμου μας.
         
            Ενδεικτικά αναφέρουμε:
            – Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού ΤΟΕΒ Βελβεντού                219.000 €
      – Κατασκευή εισόδου υδροληψίας στον Ταμιευτήρα του                     60.000 €
          Υδροηλεκτρικού Σταθμού ΤΟΕΒ Βελβεντού.  
      – Τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδροληψιών στον ΤΟΕΒ Σερβίων        150.000 €
      – Μελέτη επέκτασης αρδευτικού Γουλών                                             30.000 €
      – Μελέτη επέκτασης αρδευτικού Μεσσιανής                                        30.000 €
      – Μελέτη επέκτασης αρδευτικού Λευκάρων                                         20.000 €
      – Μελέτη επέκτασης αρδευτικού Ιμέρων                                              30.000 €
      – Μελέτες εφαρμογής κατασκευής ταμιευτήρων στα Πατατοχώραφα  60.000 €
          της Τ. Κ. Καστανιάς.
      – Μελέτες εφαρμογής κατασκευής ταμιευτήρα στην Τ.Κ. Τριγωνικού 70.000 €
 – Μελέτες εφαρμογής κατασκευής αρδευτικού στην Τ.Κ.                    40.000 €           
    Τριγωνικού.
 – Μελέτη διαχείρισης ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Μεταξά                  10.000 €
 – Μελέτη αισθητικής αναβάθμισης Τ.Κ. Νεράιδας                              10.000 €
 – Μελέτες εφαρμογής για την έκδοση Ειδικής Περιβαλλοντικής       200.000 €
    Άδειας Λειτουργίας των λατομείων Τρανοβάλτου.
– Μελέτες εφαρμογής κατασκευής ταμιευτήρα στην θέση                  70.000 €
                 Μεγάλος Κάμπος της Τ.Κ. Λιβαδερού.
– Μελέτες εφαρμογής κατασκευής αρδευτικού στην θέση                  40.000 €
     Μεγάλος Κάμπος της Τ.Κ. Λιβαδερού.
– Μελέτη αποκατάστασης της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής           10.000 €
   Σερβίων.

5 Οι ανωτέρω προτάσεις για ένταξη στο Ε.Α.Π. είναι ενταγμένες στην γενικότερη φιλοσοφία μας, ως προηγούμενη δημοτική αρχή, της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των περιοχών του δήμου μας και της ισόρροπης και δίκαιης στήριξης όλων των παραγωγικών ομάδων.
Επιπλέον οι προτάσεις για την εκπόνηση των μελετών κατασκευής των ταμιευτήρων στις Τ.Κ Λιβαδερού, Τριγωνικού, Καστανιάς, Γουλών, Μεσσιανής, Λευκάρων, και  Ιμέρων, είχαν το νόημα ότι οι εν λόγω μελέτες πρέπει να είναι έτοιμες το αργότερο το καλοκαίρι του 2015, χρόνος κατά τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μας , το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβούν στην προκήρυξη των σχετικών μέτρων για υποβολή προς ένταξη νέων προτάσεων στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ ( Σ.Ε.Σ.). Για τον λόγο αυτό είχαμε εκπονήσει αναγνωριστικές μελέτες για την κατασκευή των ταμιευτήρων στις Τ.Κ. Λιβαδερού, Τριγωνικού και Πατατοχώραφα Καστανιάς, συνολικού κόστους
135.000 €.
Συμπερασματικά και εκλαϊκευμένα, ως προηγούμενη δημοτική αρχή, εσπευσμένα προτείναμε τις ως άνω μελέτες κατασκευής ταμιευτήρων και αρδευτικών στο σύνολο του δήμου, ακριβώς για να προλάβουμε τις προκηρύξεις αυτές το καλοκαίρι του 2015.
Επιπλέον η μελέτη αποκατάστασης της εκκλησίας της Αγ. Κυριακής   Σερβίων είναι  άκρως επείγουσα, δεδομένου ότι ο ναός πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αποκατασταθεί εξωτερικά για να μην διαβρωθεί η εξωτερική οδοποιία από τις καιρικές συνθήκες.
6 Αντ’ αυτού όμως κι ενώ περιμέναμε,  ως νέα  δημοτική αρχή, να στηρίξετε τις αναπτυξιακές μας αυτές προτάσεις και να τις  εμπλουτίσετε με νέες δικές σας που είναι συμβατές με την δική σας φιλοσοφία, στην συνεδρίαση της 26-11-2014 με την υπ’ αριθμ. 393/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και παρά τις έντονες αντιρρήσεις μας, όλες οι παραπάνω προτάσεις που αφορούν την εκπόνηση μελετών εφαρμογής για την κατασκευή ταμιευτήρων στις τοπικές κοινότητες που προαναφέρθηκαν, καθώς επίσης και την μελέτη εφαρμογής για την αναστήλωση της Αγίας Κυριακής Σερβίων, απεντάχθηκαν από τον Τοπικό Πόρο, πέρα από κάθε λογική και χωρίς λόγο και αιτία.

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως είναι κατανοητό τα έργα και οι ενέργειες που είχαμε προτείνει για ένταξη στο Ε.Α.Π., αποτελούν κατά την άποψή μας την αιχμή του δόρατος για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας και θεωρούμε ότι η ενέργειά σας να απεντάξετε τα έργα αυτά από το Ε.Α.Π. είναι άκαιρη, άστοχη και ακατανόητη.
Επειδή όπως μας έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες του δήμου, η Επιτροπή Παρακολούθησης πρόκειται να συνεδριάσει άμεσα προκειμένου να εγκρίνει τις νέες προτάσεις των δήμων και της Περιφέρειας για ένταξη στο Ε.Α.Π. της περιόδου 2012-2016 και οι επειδή οι προαναφερόμενες μελέτες είναι άκρως επείγουσες, προκειμένου ο δήμος να έχει ετοιμότητα και ωριμότητα με την προκήρυξη των νέων μέτρων του Σ.Ε.Σ εντός του 2015, παρακαλούμε άμεσα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί νέα απόφαση με την οποία οι προτάσεις αυτές θα ενταχθούν στο νέο Ε.Α.Π της περιόδου 2012-2015.
Αν αυτό δεν γίνει τώρα, τότε η οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση ένταξής τους θα είναι άκαιρη,  δεδομένου ότι θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος ωρίμανσης των μελετών και αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων.
Σ’ αυτή περίπτωση για άλλη μια φορά η περιοχή μας θα έχει χάσει το τρένο της ανάπτυξης.
Αν αυτό συμβεί κύριε δήμαρχε, θα είστε έκθετος και υπόλογος στις τοπικές κοινωνίες για την ολιγωρία σας και την αδράνειά σας στην διαχείριση των υποθέσεων του δήμου.

Με τιμή

    
Β. Κωνσταντόπουλος

Πρώην Δήμαρχος
Σερβίων – Βελβεντού   

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.