Ποια τα κυριότερα λάθη στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και πώς να τα διορθώσετε – Του Σιαμπανοπουλου Αντώνη

Του Σιαμπανοπουλου Αντώνη, Οικονομολόγου – Λογιστή

Τη Δευτέρα 27/10/2014 αναρτήθηκαν τα διορθωμένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι μειώσεις  του φόρου  για όσους εμπίπτουν στις προβλεπόμενες από το νόμο απαλλαγές

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις θα πρέπει ακόμη και μετά την έκδοση των τελευταίων εκκαθαριστικών, εφόσον εντοπίσουν λάθη, να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για να τα διορθώσουν και να μην πληρώσουν έτσι περισσότερο φόρο από αυτόν που τους αναλογεί.

‘Όσοι έχουν εντοπίσει λάθη έχουν ήδη πληρώσει πρώτη φάση την πρώτη δόση του «φουσκωμένου» φόρου για την ακίνητη περιουσία τους και θα πρέπει να πληρώσουν και την δεύτερη  δόση (31/10).   Στη συνέχεια όταν θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 (Αρχές Νοεμβρίου) και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Η υποβολή διορθωτικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμων στους φορολογούμενους. Ωστόσο, μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει κάθε μήνα να πληρώνουν τη δόση του «φουσκωμένου φόρου»  που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση. Μετά την εκκαθάριση θα γίνει συμψηφισμός του φόρου.

Σε περίπτωση βέβαια που από τη διόρθωση προκύψει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ τότε οι φορολογούμενοι θα καλούνται στην εφορία για έλεγχο προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία που δηλωθήκαν είναι αληθή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά στην έλλειψη πληροφοριών απαραίτητων για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, το υπουργείο Οικονομικών συμπλήρωσε από μόνο του το Ε9 βάσει «παραδοχών» που κατοχυρώθηκαν με απόφαση της ΓΓΔΕ. Για παράδειγμα, για διαμερίσματα στα οποία έλειπε ο όροφος, το υπουργείο θεώρησε ότι όλα βρίσκονται στον…6ο. Αυτό κοστίζει σε ΕΝΦΙΑ και πρέπει να διορθωθεί. Στο ερώτημα πώς θα το αντιληφθούμε, η απάντηση είναι εύκολη: σε όλα τα ακίνητα για τα οποία ο υπολογισμός του φόρου έχει γίνει βάσει παραδοχών, υπάρχει σχετική ένδειξη πάνω στο εκκαθαριστικό. Αυτό θα πρέπει να «υποψιάσει» τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν όλα τα στοιχεία που ενδεχομένως έχουν προσυμπληρωθεί.

Τα 12  λάθη που μπορούν να έχουν γίνει και τα οποία, μέχρι να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση E9 από το φορολογούμενο, οδηγούν σε περισσότερο φόρο επειδή εφαρμόζεται το δυσμενέστερο για τον φορολογούμενο σενάριο είναι τα εξής:

1.    Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

2.    Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

3.    Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

4.    Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

5.    Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

6.    Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

7.    Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

8. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε.,ΙΚΕ,ΕΠΕ ΑΕ) που έχουν ιδιόκτητα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται και στο Ε9 δεν έχει επιλέγει το σχετικό εικονίδιο για τον τρόπο χρησιμοποίησης, έχει υπολογιστεί συμπληρωματικός φόρος που φουσκώνει δυσανάλογα τον αρχικό φόρο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε9 με συμπληρωμένη την επιλογή τρόπος χρήσης: Ιδιοχρησιμοποιηση ουτως ώστε να υπάρξει πλήρης απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο.

9.    Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ή έχει αναγραφεί με λάθη ο αριθμός του ρολογιού της ΔΕΗ. Αυτό, στερεί αυτομάτως από τον ιδιοκτήτη την ευκαιρία να διεκδικήσει έκπτωση 20% σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και κενό για ολόκληρο το 2013. Αντίστοιχα, πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο όπου αναφέρεται αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι.

10.  Σε περίπτωση που πολλά ημιτελή ακίνητα, ναι μεν έχουν δηλωθεί με τον σχετικό κωδικό (99) ωστόσο δεν έχουν εμφανιστεί ως μη ηλεκτροδοτούμενα. Αυτό είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί για να εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής του 0,4 που κατεβάζει τον φόρο κατά 60%. Όσοι δεν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική έκπτωση, θα πρέπει να τροποποιήσουν το Ε9.

11.  Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί τα στοιχεία οικοπέδου της πολυκατοικίας χωρίς να είναι αναγκαίο με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να έχουν φορτωθεί φόρο για ένα ακίνητο που δεν υπάρχει. Οι οδηγίες είναι σαφείς: «Σε κάθε περίπτωση αναγραφής κτισμάτων απαιτείται και η συμπλήρωση των στοιχείων του οικοπέδου ή γηπέδου, επί του οποίου βρίσκονται αυτά. Δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι οριζόντιες ιδιοκτησίες κατοικιών, επαγγελματικών στεγών, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης σε πολυκατοικία έχουν δημιουργηθεί εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και εφόσον η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων».

12.  Τέλος υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία δεν έχει γίνει καν προσδιορισμός του φόρου λόγω ουσιωδών ελλείψεων. Και πάλι υπάρχει σχετική προειδοποίηση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Όποιος εντοπίσει τέτοια ειδοποίηση θα πρέπει να συμπληρώσει άμεσα τα σωστά στοιχεία καθώς όταν θα καταλογιστεί ο φόρος, θα υπάρξουν προσαυξήσεις ενώ στο ενδιάμεσο δεν θα μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό  ΕΝΦΙΑ.

Πηγές: Taxheaven, Capital tax, financial press.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.