Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Βοΐου

Με απόφαση του Δημάρχου Βοϊου, κ. Δημητρίου Λαμπρόπουλου, ορίστηκαν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι ως άμισθοι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου   Βοΐου, με τις εξής αρμοδιότητες:

1). Δόρδας Χρήστος του Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
Α). Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
– Του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
– Του Γραφείου Αθλητισμού
Β). Τις κατά τόπο αρμοδιότητες στην Τοπική Κοινότητα Γαλατινής:
α). Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Τοπική Κοινότητα.
β). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Τοπική Κοινότητα.
γ). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα.
δ). Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Τοπική Κοινότητα Γαλατινής.
ε). Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής.
στ). Έχει την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων.
ζ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Τοπικής Κοινότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
1- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
2- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
3- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Τοπικής Κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
η). Υπογράφει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής.

2). Ευθυμιάδης Αναστάσιος του Αργυρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

3). Ζιάρα Φωτεινή του Βασιλείου, Δημοτική Σύμβουλος.
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
– Tην ευθύνη των προτάσεων και του σχεδιασμού του Δήμου για το νέο ΕΣΠΑ (Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020).

4).  Καρακουλάκης Παναγιώτης του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας

5). Τζιλίνης Ελευθέριος του Ζήση, Δημοτικός Σύμβουλος.
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
Τις Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας:
α). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας.
β). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
γ). Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ). Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας.
ε). Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
στ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
1- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
2- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
3- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

6). Τιούκαλιας Δημήτριος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτισμού.

7). Χατζής Ιωάννης του Αθανασίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και
Αλληλεγγύης.

8). Γκάσης Εμμανουήλ του Χρήστου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις εξής αρμοδιότητες:
– Tην εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τα Τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος
γ) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
i). Γραφείο Έκδοσης Αδειών
ii) . Γραφείο ελέγχου Αδειών
iii) . Γραφείο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων

Για θέματα του Γραφείου Τουρισμού υπεύθυνος θα είναι ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος.
Στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με του τομείς ευθύνης και εποπτείας τους καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.
Η θητεία των παραπάνω οριζόμενων Εντεταλμένων Συμβούλων ακολουθεί τη θητεία των αρμόδιων Αντιδημάρχων και είναι δυνατή η ανάκλησή της, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.