Κοζάνη: Το Δίκτυο Πολιτών Pro-tasis για την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας

Σε ανταπόκριση της από 9/8/2013 απάντησή σας για το σύνολο των ερωτημάτων μας αναφορικά με την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, θα θέλαμε να επανέλθουμε διευκρινιστικά σε μια δευτερολογία μιας και
κάποιες απαντήσεις σας εκτιμούμε πως δεν κάλυψαν κάποια από τα ερωτήματά μας.

Α) Όσον αφορά για το πρώτο από τα ερωτήματά μας η απάντησή σας μας κάλυψε μερικώς, αφού «ολοκληρώθηκε», όπως αναφέρετε, «η απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών» (μάλιστα εγκρίθηκε με την 356/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), αλλά εκκρεμεί η πλήρης ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης της περιουσίας των ΟΤΑ της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), παρότι έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες. Επίσης, όπως αναφέρετε, πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων έχουν μόνο «το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΕΕΤΑΑ και οι ΟΤΑ-χρήστες». Για την πρόσβαση στο σύστημα ή τη διαχείρισή του είναι εύλογο να έχουν τα παραπάνω υποκείμενα αυτή τη δυνατότητα. Παρόλα αυτά, βάσει του Ν. 3852/2010, δεν προκύπτει από πουθενά πως τα στοιχεία της απογραφής ή ο πίνακας που προκύπτει από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, δεν πρέπει να δημοσιεύονται ή να δίδονται στη δημοσιότητα κατόπιν ερωτήματος πολιτών.

Άλλωστε αυτό προκύπτει και από τα λεγόμενα του Άρθρου 215 του Ν. 3463/2006, σχετικά με την πληροφόρηση των δημοτών. Βάσει αυτού θα επιθυμούσαμε, εφόσον έχετε κάθε καλή διάθεση, να κάνετε την υπέρβαση και να δώσετε στη δημοσιότητα τη λίστα των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.

Η κατάρτιση του περιουσιολογίου απαιτεί τα κάτωθι στοιχεία, σύμφωνα με την εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ:

α) Περιγραφή ακινήτου και ένταξή του στον κωδικό που απαιτεί η εφαρμογή
β) Είδος ακινήτου
γ) Τοποθεσία
δ) Έκταση – όρια ακινήτου και αναγωγή στο χάρτη του εθνικού κτηματολογίου αρχικά ως σημείο και αργότερα με συντεταγμένες πολυγώνου
ε) Τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα
στ) Χρονολογία αποκτήσεως
ζ) Τίτλοι ιδιοκτησίας
η) Άλλα δικαιώματα που τυχόν υπάρχουν στο ακίνητο και σχετικοί τίτλοι (π.χ. διεκδικητές αγωγές )
θ) Αριθμός κτηματολογίου
ι) Δήλωση ακινήτου στο Ε9 (Έτος τελευταίας υποβολής, πίνακας, αριθμός γραμμής)
ια) Κωδικός μητρώου παγίων
ιβ) Αξία ακινήτου (ακριβώς ή κατά προσέγγιση)
ιγ) Πολεοδομικά στοιχεία όπως συντελεστές δόμησης , κάλυψης, διαθέσιμα τετραγωνικά προς δόμηση, κλπ
ιδ) Προσδιορισμός του στην ίδια βάση δεδομένων(ψηφιακό χάρτη) που χρησιμοποιεί το Εθνικό Κτηματολόγιο

Εμείς λοιπόν δεν επιθυμούμε πρόσβαση σε όλα τα ανωτέρω στοιχεία, παρά μόνο τα στοιχεία της περιγραφής του ακινήτου (α, β, γ, δ,) καθώς και την αξία αυτού (ιβ).

Β) Σχετικά με το δεύτερο ερώτημά μας, καλυφθήκαμε πλήρως αφού ήδη ξεκίνησε, όπως αναφέρετε, συνεργασία της Επιτροπής Ερευνών/ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Δήμο Κοζάνης για την δημιουργία μιας «Μελέτης καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνησης σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης» με την 7/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα όπως αναφέρετε, η υπό εκπόνηση μελέτη θα είναι έτοιμη σε περίπου δύο (2) μήνες από την ημέρα που μας απαντήσατε, δηλαδή από την 9η Αυγούστου 2013 και κρατούμε τη δέσμευσή σας για τη δυνατότητα που έχετε για δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια αναμένουμε δημοσιευθείσες πληροφορίες σχετικά με την υπό εκπόνηση μελέτη μετά την 9η Οκτωβρίου του 2013.

Γ) Όσον αφορά το τρίτο ερώτημά μας, εκείνο που αφορά την πρόσβαση σε κατάλογο των ακινήτων που ήδη αξιοποιούνται αποφέροντας οικονομικό όφελος, καθώς και των υπολοίπων ακινήτων που προσφέρονται για μελλοντική αξιοποίηση, εκτιμούμε πως η απάντησή σας δεν είναι πλήρης και διευκρινιστική. Η σύνταξη του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου που επιβλήθηκε στους Δήμους βάσει του Ν. 3852/2010 είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικά εργαλείο που βοηθά μια πιο συντονισμένη στρατηγική αξιοποίησης της περιουσίας των ΟΤΑ. Αυτό όμως δε σημαίνει πως μέχρι τώρα δεν πρέπει να υπάρχει ένα περιουσιολόγιο βάσει του οποίου γινόταν η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Κατόπιν, και σε συνέχεια του πρώτου ερωτήματός μας, αυτό που ζητούμε, και που ίσως δεν κάναμε κατανοητό με το ερώτημά μας, είναι ένας πίνακας (έστω και χειρόγραφος) βάσει του οποίου θα προκύπτει α) η περιγραφή, το είδος και η τοποθεσία του ακινήτου που αξιοποιείται, β) το ονοματεπώνυμο του ενοικιαστή καθώς και γ) το ύψος του μισθώματος.

Δεν επιθυμούμε πληροφορίες για τη συνέπεια των ενοικιαστών στις οικονομικές τους υποχρεώσεις διότι αυτό αφορά στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν πρέπει να είναι δημοσιοποιημένα, πλην όμως είναι ζήτημα που αφορά το Δήμο και την ίση και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών ενώπιον του νόμου. Μιας και δεν μπορούν να υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών, αυτοί που είναι οικονομικά συνεπείς και συμβάλλουν στην οικονομική ευμάρεια του Δήμου κι εκείνοι που δεν είναι και ζημιώνουν με τη σειρά τους το Δήμο.

Αυτό που ζητούμε είναι ένας πίνακας, στον οποίο θα αναγράφονται όσα ακίνητα είναι καταγεγραμμένα (περιγραφή, είδος, τοποθεσία), ποια από αυτά αξιοποιούνται (και ποια όχι) καθώς και σε ποιους (ονοματεπώνυμα) είναι νοικιασμένα και ποιο το ύψος του μισθώματος.

Δ) Τέλος, σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματός μας, θα επιθυμούσαμε έναν αντίστοιχο πίνακα που να έχει επίσης καταγεγραμμένα α) τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιεί ο Δήμος για να στεγάσει τις υπηρεσίες του (περιγραφή, είδος,τοποθεσία), και τα οποία όπως αναφέρετε είναι 15 και κοστίζουν στο Δήμο ετησίως 108.945,80 € (δεν επιθυμούμε τη λίστα των 11 σχολικών μονάδων τα οποία επιδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών), β) το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή καθώς και γ) το ύψος του μισθώματος ανά ακίνητο. Όσον αφορά αυτό το ερώτημα, ένας τέτοιος πίνακας επισημαίνουμε πως δεν σχετίζεται με κανενός είδους ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο του οποίου η σύνταξη εκκρεμεί και μάλιστα δεν προσκρούει σε κανενός είδους νομικό κώλυμα αναφορικά με τις πληροφορίες των στοιχείων των ιδιοκτητών- μισθωτών ή το ύψος του μισθώματος που δαπανά ο Δήμος.

Συνοψίζοντας, Α) αναμένουμε την οριστική απάντησή σας για την δημοσίευση του πίνακα απογραφής του συνόλου της δημοτικής περιουσίας με βάση τα στοιχεία που αναφέρουμε, Β) πληροφορίες για την υπό εκπόνηση μελέτης καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνησης σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης, η οποία θα είναι έτοιμη από την 9η Οκτωβρίου 2013 και μετά, Γ) έναν πίνακα με το ποια ακίνητα αξιοποιούνται, σε ποιους νοικιάζονται και πόσο, καθώς και τέλος Δ) έναν ακόμη πίνακα με το ποια ακίνητα νοικιάζει ο δήμος για στέγαση των δικών του υπηρεσιών, από ποιους τα νοικιάζει και πόσο.

Για χάριν διαύγειας και νομιμότητας υπενθυμίζουμε πως τα ερωτήματά μας βασίζονται στο άρθρο 215, παρ. 1 έως 4, του Ν. 3463/2006, καθώς βάσει αυτού επιθυμούμε να κάνουμε τις προτάσεις μας σχετικά με μια πιθανή αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Δίκτυο Πολιτών Pro-tasis

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.