Ποια επαγγέλματα μπήκαν στα βαρέα

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ –ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ-ΟΡΥΧΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ

1 A) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη

2) Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες

3) Τσιμεντοβιομηχανίες

4) Κατεργασία μαρμάρων

5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης – Ταλκ – Θηραϊκής γης

Τριβείς – ψήστες – μυλωνάδες – τροφοδότες

6) Κεραμοποιεία – πλινθοποιεία – αγγειοπλαστεία

7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση αυτών

8) Βυρσοδεψία

Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως, δεματοποιήσεως & κατεργασίας των ακατέργαστων δερμάτων

9) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

Εργάτες σφαγής, εκδοράς, καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των σφαγείων, εργάτες καθαρισμού των χώρων σφαγής

10) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων

Ολο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου, εκτός των υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών

11) Υαλουργία

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών

12) Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών

Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μείγματος

13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

14) Παραγωγή ανόργανων οξέων

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

15) Χημική βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής) και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

16) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων

Ολο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου

17) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων

Ολο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου

18) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων

Ολο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου

19) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και μεταφοράς οστών

20) Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής Οργανικών Χρωμάτων, βερνικιών και μελανών.

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή – εκτός των πακεταριστών – τεχνικοί και χημικοί

21) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σε εκκοκκιστήρια, κλωστήρια, υφαντήρια, βαφεία, φινιριστήρια, σχοινοποιία, καναβουργία

α. Εκκοκκιστήρια βάμβακος

Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ

β. Κλωστήρια

α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ – χαρτζίων – συρτών – κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και μπομπινούδες

β) Ολοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών

γ. Υφαντήρια

Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κ.λπ. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).

δ. Βαφεία

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων

ε. Φινιριστήρια

Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα, οι απασχολούμενοι στα μηχανήματα ΡΑΜΜΑ (κολλάρισμα, στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος).

στ. Σχοινοποιία

Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση και λεύκανση

ζ. Καναβουργία

Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση

22) Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικιακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργείων

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης. Σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο.

23) Βιομηχανίες & βιοτεχνίες παραγωγής ανοργάνων χρωμάτων.

Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία

24) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό

25) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυριμάχων και οξυμάχων υλικών

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβανίων και οι κτίστες

26) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυρίτιδων

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί

26 Α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου – Καλυκοποιείου

Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων Οβιδουργείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας, Αυτομάτων Μηχανημάτων, Πριονίων, ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ)

27) Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία, Ποτοποιία, Ζυθοποιία

Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος

28) Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες

Εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων

29) Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική)

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εξαιρουμένων υπαλλήλων γραφείου, θυρωρών, φυλάκων, επιστατών

30) Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί με φορητές κάμερες.

31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές,, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών

Νοσοκόμοι, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες

32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις

33) Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

Σταυλίτες, νοσοκόμοι κτηνών, καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων, παρασκευαστές, επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής, απεντομωτές, σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες

34) Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και διαμόρφωση πλαστικών, πολυμερισμό πρώτης ύλης, αναμείξεως και μορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης

35) Καπναποθήκες

Ολο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαιρουμένων των εμπειρογνωμόνων καπνού

36) Καπνοβιομηχανίες

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουμένων εμπειρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου

37) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου

Οι εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές

38) Εταιρείες πετρελαιοειδών

Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο, εκτός από υπαλλήλους γραφείου, διακίνησης και διάθεσης καυσίμων

39) Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων

Ολοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσεων εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων, θυρωρών και επιστατών

40) Διυλιστήρια πετρελαίων

Ολοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου

41) Λιμενικοί χώροι

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών

42) Ναυπηγεία

Ολοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών

43) Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε

Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

44) Ιχθυόσκαλες

Ολο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός Διευθυντών και Διοικητικών Υπαλλήλων

45) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων

46) Τυροκομεία

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στον χώρο παραγωγής

47) Αλλαντοποιεία

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος, καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας

48) Παραγωγή υαλοβάμβακα

Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος, βακελίτη, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL παραγωγής

49) Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών

Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που περιέχουν αμίαντο

50) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

Οδηγοί βαρέων φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, καθαριστές λεωφορείων

51) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών

Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης προϊόντων

52) Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

Χειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος

53) Αμαξοποιία

Ολοι οι απασχολούμενοι στον χώρο παραγωγής, εξαιρουμένων των απασχολούμενων στο σέρβις αυτοκινήτων

54) Στρατιωτικές Υπηρεσίες

Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές

55) Παραγωγή χυτοπρεσαριστών αντικειμένων

Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων

56) Βιομηχανία κρέατος

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ.)

57) Χημική Βιομηχανία

Ολοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούμενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών των χημικών βιομηχανιών

58) Υπηρεσίες Υγιεινής

Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστάσια ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας εντός ΧΥΤΑ και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές, εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης, εργάτες αφοδευτηρίων, νεκροπομποί και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, σταυλίτες, εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμενοι στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου, οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών

59) Παρασκευή αλιπάστων

Ολο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό

60) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και σαπουνοποιίας

Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τμήματα παραγωγής.

kourdistoportocali.com

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.