Δήμος Κοζάνης: 33 θέσεις εποχικού προσωπικού με 8μηνη σύμβαση

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική  ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/14-04-2012).
5. Την υπ’ αριθμ. 209/2013/28-03-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων για την κάλυψη άμεσων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2013».
6. Το υπ’ αριθμ. 15958/1314/12-04-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, αρμοδιότητάς μας, για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έτος 2013» προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 21306/27-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧΟΝ-6Λ6) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονομικών περί έγκρισης τριάντα τριών (33) ατόμων για το Δήμο Κοζάνης, σύμφωνα με το αριθ. 20855/27-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
8. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Κοζάνης (ΦΕΚ 3138/τ. Β’/27-11-2012).
9. Την αριθ. 54026/22-8-2013 βεβαίωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Καθαριότητας, Γραφείο Κοιμητηρίων) που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

105

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

8 μήνες

5

106

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων

8 μήνες

1

107

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

ΔΕ Χειριστών Οχημάτων Πλύσης Κάδων

8 μήνες

1

108

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

8 μήνες

25

109

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

ΥΕ Εργατών-τριών Νεκροταφείων

8 μήνες

1

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.