Νέες θέσεις σε 8μηνα της ΔΕΗ σε Κοζάνη και Φλώρινα – Δείτε αναλυτικά

Για την Κοζάνη:

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το στοιχείο Γ της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
3. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ.15/65/7467/03-06-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
6.   Την υπ’ αριθμ. 18/2013  Απόφαση  Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.
7.   Την υπ’ αριθμ. 160/05-06-2013 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης   Οικονομικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης  της ΔΕΗ Α.Ε.
8.  Το υπ’ αριθμ.1436/07-06-2103 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Γενικής Ορυχείων  στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
9.  Το υπ’ αριθμ.ΤΑΝΔ/1828/22-08-2013 έγγραφο (και τον συνημμένο σε αυτό πίνακα –θέσεων)  του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
10.  Τον Κανονισμό καταστάσεως προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   Διακοσίων πενήντα δύο (252) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. –  Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσιακή

Μονάδα

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8μήνες

44

102

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8μήνες

10

103

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)

8μήνες

15

104

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

8μήνες

8

105

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)

8μήνες

13

106

ΛΚΔΜ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8μήνες

6

107

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

8μήνες

86

108

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8μήνες

15

109

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)

8μήνες

4

110

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

21

111

ΛΚΔΜ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

19

112

ΛΚΔΜ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων

8μήνες

11

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 09.09.2013  μέχρι και 18.09.2013  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Οι Ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.

Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 24630/52317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228.
          

Για τη Φλώρινα:

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το στοιχείο Γ της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
3. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ.15/65/7467/03-06-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
6.   Την υπ’ αριθμ. 18/2013  Απόφαση  Διευθύνοντος Συμβούλου.
7.  Την υπ’ αριθμ. 160/05-06-2013 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης  Οικονομικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης  της ΔΕΗ Α.Ε.
   8.  Το υπ’ αριθμ.1436/07-06-2103 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Γενικής Ορυχείων  στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
9.  Το υπ’ αριθμ.ΤΑΝΔ/1828/22-08-2013 έγγραφο (και τον συνημμένο σε αυτό πίνακα –θέσεων)  του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
10.  Τον Κανονισμό καταστάσεως προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).

Α να κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  Σαράντα οκτώ (48) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσιακή

Μονάδα

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

131

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8μήνες

6

132

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8μήνες

4

133

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)

8μήνες

5

134

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)

8μήνες

3

135

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8μήνες

2

136

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

8μήνες

12

137

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8μήνες

4

138

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)

8μήνες

2

139

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

5

140

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

5

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από  09.09.2013 μέχρι και  18.09.2013

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 
Οι Ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.

Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 2463/052317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228.
                                

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΟΛΓΑ Ε. ΚΟΥΡΙΔΟΥ
Διευθύντρια ΛΚΔΜ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.