Ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο Δήμος Κοζάνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 328/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση προκατασταλτικών έργων και εργασίες αντιπυρικής προστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και τα  ακόλουθα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ

14

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

 

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας. 

 

 

 

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος άδειας μηχανοδηγού- χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι και τάξης Γ σύμφωνα με το Π.Δ 31/1990 και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική, και απολυτήριο λυκείου κατηγορίας και διπλώματος οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας.  

 

 

 

Δύο (2) μήνες

 

 

 

Δύο (2) μήνες

 

 

 

 

 

 

Δύο (2) μήνες

 

 

 

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να έχουν ανεργία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.
4. Να είναι Δημότες του Δήμου Κοζάνης ή να κατοικούν μόνιμα σε αυτόν.
5. Να έχουν εργασθεί σε υπηρεσία Πρασίνου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.
6. Ανήλικα τέκνα
7. Εισοδηματικά κριτήρια (κάτω των 6.000€ εισόδημα το έτος 2012).

Για την πρόσληψη προηγούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω, είναι μέλη οικογενειών όπου και οι δυο γονείς είναι άνεργοι, οι άνεργοι γονείς μονογενεικών οικογενειών και όσοι , ανεξαρτήτως της προϋπόθεσης να έχουν ανήλικα τέκνα, βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης (δύο (2) έτη πριν) και κοντά στη συμπλήρωση ενσήμων για τη βασική συνταξιοδότησή τους (απαιτούνται δηλαδή λιγότερο από τριακόσια (300) ένσημα).

Επισημαίνεται ότι θα προσληφθούν κατά προτεραιότητα, ανεξαρτήτως των ως άνω κριτηρίων, τα  έξι (6) άτομα που απολύθηκαν κατόπιν της αναμόρφωσης κατάταξης του πίνακα κατάταξης/ επιλογής της ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας, σύμφωνα με το υπαριθμ. Θ.ΟΙΚ.512/27/2/2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, της προκήρυξης ΣΟΧ1/2012/68.406/15/10/2012.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Βεβαίωση από ΟΑΕΔ για την ανεργία, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (για τους έγγαμους και του/της συζύγου).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
6. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής Δήλωσης του έτους 2012.
7. Βεβαίωση προσυνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό φορέα του υποψηφίου.
8. Το αντίστοιχο δίπλωμα και άδεια χειριστή για τις θέσεις που απαιτείται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση: Περιβάλλοντος, τηλ: 2461350444). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Αναστάσιος Ματσαρίδης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία  πέντε εργασίμων (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΟΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.