Προκήρυξη πρόσληψης 15 εργατών (2 μήνες) στο δήμο Σερβίων – Βελβεντού

dimarxeio_Servion_9879Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ύστερα από την υπ’ αριθ. 343/2011 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων15Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.)Δύο (2) μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα  απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (Δ/νση: πλ. Ελευθερίας, τηλ: 2464350105 ή 2464350110) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 02-02-2012 μέχρι και την Τετάρτη 08-02-2012.

mikrovalto.gr

Σχολιάστε