Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης- Δευτέρα 3 Απριλίου η Συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού CIVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 3-4-2023 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, (τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων) και μέσω τηλεδιάσκεψης παράλληλα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΠΔΜ – ΕΛΚΕ)
με τίτλο: Ολοκληρωμένες εφαρμογές έξυπνης πόλης για τον Δήμο Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
2. Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΠΔΜ – ΕΛΚΕ) και Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.)
με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «100 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2030».
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
3. Έγκριση της αριθμ. 12/2023 Α.Δ.Σ. της ΚΔΒΚ με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022»
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
4. Έγκριση της αριθμ. 13/2023 Α.Δ.Σ. της ΚΔΒΚ με θέμα: «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023»
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
5. Έγκριση της αριθμ. 36/2023 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
6. Έγκριση της αριθμ. 37/2023 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Απολογισμού έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
7. Έγκριση της αριθμ. 38/2023 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
8. Έγκριση της αριθμ. 39/2023 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Απολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
9. Έγκριση της αριθμ. 41/2023 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Στοχοθεσίας μετά την Α’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
10. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Κοζάνης»
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: Ανταποδοτικά έργα από Α.Π.Ε. στην Τ.Κ. Πολυμύλου.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Α’ ΚΑΠΗ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Έγκριση του 1ου / 2023 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων» (Απ. Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής 5/2023).
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση του 2ου / 2023 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων». (Απ. Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής 6/2023).
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Έγκριση κατάργησης και απομάκρυνσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Π. Μελά στο ύψος της πλατείας Παπαγιάννη στην πόλη της Κοζάνης (Απ. Επιτρ. Ποιοτ. Ζωής 8/2023).
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Έγκριση ένταξης στην πρόσληψη προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18. Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωσης διαφόρων χρηματικών ποσών.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
19. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για το
Έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
20. Έγκριση ένταξης στην πρόσληψη προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης
21. Έγκριση της αριθμ. 24/2023 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης», με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022».
Εισηγητής: κ. Πάσχος Καλαμπούκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
22. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με θέμα: «Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 200MW στην θέση ‘Μαυροδένδρι’, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την SMART ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
23. Έγκριση καθορισμού ελάχιστων αποστάσεων και λοιπών θεμάτων που αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (Απ. Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής 7/2023).
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης
24. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ιατρού Ν. Μουμουζιά στην πόλη της Κοζάνης. (Απ. Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής 9/2023).
Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
25. Εξέταση αιτήσεων με αριθμ. πρωτ. α) 7250/13.03.2023 της εταιρείας ΕΡΜΙΟΝΙΟ Α.Ε. και β) 7273/13.03.2023 της εταιρείας ΚΑΦΕ ΒΟ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κοζάνης. (Απ. Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής 10/2023).
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης
26. Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 9.395,09 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
27. Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 12.729,68 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο κοινότητας Μαυροδενδρίου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
28. Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.621,03 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης- Δευτέρα 3 Απριλίου η Συνεδρίαση

  1. Ο Δήμος Πεκίνου λιγότερα θέματα εχει!
    Βουλωστε καμιά τρύπα στους δρομους και στα πεζοδρόμια
    που γέμισαν πενηνταλεπτα και καθαρίστε την πλατεία
    Λασσανη που είναι σαν κοτετσι του ’30 κι αφήστε τις
    παρολες.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.