Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 394,1 εκατ. ευρώ

Στις 5.9.2022, η Επίτροπος Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων, κ. Elisa Ferreira, υπέγραψε την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 394.110.958 ευρώ. Το ποσό τής Κοινοτικής Στήριξης για το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 334.994.311 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 248.206.933 ευρώ θα αντληθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 86.787.378 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕKΤ+). Το υπολειπόμενο ποσό, ύψους 59.116.647 ευρώ, αποτελεί την Εθνική Συνδρομή τής Ελλάδας. 

Το Πρόγραμμα καλείται να συνδράμει καθοριστικά αφενός στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάκαμψη τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 όσο και από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, καθώς επίσης και των αναγκών της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο και αφετέρου στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από στοχευμένες και προσεκτικά επιλεγμένες παρεμβάσεις που θα αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των στόχων πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: 

Στόχο του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί η διαμόρφωση ενός νέου, ενισχυμένου και διακριτού ρόλου τής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης μέσω:

 • του οικονομικού μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας με όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,
 • της στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και των περιοχών υπαίθρου και
 • της δημιουργίας υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής.

Η κατανομή των πόρων τού Προγράμματος ανά Προτεραιότητα, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ως εξής:

Π1: Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού τής Περιφέρειας 40 εκ. ευρώ
Π2: Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης 79,5 εκ. ευρώ
Π3: Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας 39 εκ. ευρώ
Π4A: Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) 57,8 εκ. ευρώ
Π4B: Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 100 εκ. ευρώ
Π5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) 70,5 εκ. ευρώ
Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 5,2 εκ. ευρώ
Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) 2,1 εκ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 394,1 εκ. ευρώ

 

Στα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: 

 • Βελτίωση των ερευνητικών υποδομών και των ικανοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στους τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας. 
 • Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προώθηση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα 
 • Αύξηση του ποσοστού του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία 
 • Αύξηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης από πολίτες και επιχειρήσεις
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 
 • Αύξηση του ποσοστού εξαγωγών στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας 
 • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις που ενισχύονται 

 

 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων υποδομών – αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  
 • Αύξηση του ποσοστού κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία 
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού 
 • Βελτίωση της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων 
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και προστασίας των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών
 • Βελτίωση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και ανάπτυξη των υποδομών των πράσινων σημείων.

 

 • Αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της  συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες

 

 • Ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και βελτίωση των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων πληθυσμού.
 • Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και αύξηση της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας

 

 • Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 
 • Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δομών και βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

 

 • Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στις αστικές περιοχές και στις περιοχές της υπαίθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» τού ΕΣΠΑ 2021-2027,  αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym  &   Instagram: @eyd_dym. 

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 394,1 εκατ. ευρώ

 1. Στέλιος Κ καθηγητής κ βολιωτης

  - Edit

  Απαντήστε

  Και ζησαν αυτοί καλά κι εμεις χειροτερα,όπως έγραψε κι ένας αρθρογράφος της Κοζάνης,την προηγούμενη Δευτερα!
  Τώρα που έρχονται εκλογές,τωρα που μετράνε τις τελευταίες ημέρες τους ,τωρα θυμήθηκαν και τη Δυτική Μακεδονια!
  Καί με τα λόγια και τις μπουρδολογιες ..,από σήμερα η Δυτική Μακεδονια φαντάζει η πλουσιότερη περιφέρεια της Ελλάδος,ενώ μέχρι χθες….Η φτωχοτερη!!
  Παραμυθάδες,έως πότε θα εμπαιζετε τον έρμο τόπο και τον λαό του( εξ αιτίας σας)
  Παραμυθάδες,ψοφησε ο δράκος της Δίκαιης Μετάβασης στα πράσινα αλογα,ψοφησε κι ο δράκος που κουβαλούσε στη ράχη του το Υδρογόνο…
  Πιο ψεύτες,πιο υποκριτές,πουθενά στον κοσμο!!
  Είναι δυνατόν Υποκριτες και Αναληθείς να σοβαρολογείτε και να ζητάτε απ τον κόσμο να ενημερωθεί για το σοβαρό, δήθεν, πρόγραμμα σας,μέσα απ το φεις μπουκ και το ινσταγκραμ;
  Τα προγράμματα τα σοβαρά και αξιόπιστα βγαίνουν στο Φ,Ε.Κ καικοινοποιούνται στα αρμόδια γραφεία υπουργών και περιφερειαρχων και δε δημοσιοποιούνται στα face book και στα τουιτερς,εκεί που το κουτσομπολιό και τα παράταιρα πάνε σύννεφο κι έχουν τον πρώτο λογο!!
  Τουλάχιστον δημιουργήστε ένα καινούριο προφίλ στο φεις μπουκ για όλες αυτές τις μπαρουφολογιες και μπουρδολογιες κι εκεί που θα ζητάει όνομα,γραψτε: επιτελική μπουρδολογια!
  Κι εκεί που θα ζητάει φωτογραφία,βάλτε όλη την επιτελική αΧριστεία κι από πάνω έναν δράκο με τη δίκαιη μετάβαση στη ράχη του,ως,ως προστάτη της!
  Τα παρακέντρο εγινε κεντρο και το κουτσομπολιό και το παραταιρο πηγή αξιοπιστιας!
  Ξεκάρφωτη κοινωνία,που φέρνεις τα πάνω κάτω κι αντιστροφα!
  Ο Καβαλάρης σώζει κι όχι ο δρακος!
  Όποιος κατάλαβε,κατάλαβε,όποιος δεν κατάλαβε Μακαριος!!

Γράψτε απάντηση στο Στέλιος Κ καθηγητής κ βολιωτης Ακύρωση απάντησης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.