Η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. ανάδοχος του έργου «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού»dromosmikrlivad19.6.12Σύμφωνα με την απόφαση 649/12 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 2012, εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15 Μαΐου 2012 και κατακυρώθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού» στη μειοδότρια εταιρεία ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. που προσέφερε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%).

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.995.000 € και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
Αναλυτικά το πρακτικό της συνεδρίασης που δημοσιεύτηκε 13.6.2012 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/Β4ΛΗ7ΛΨ-ΚΑ9,  έχει ως εξής:

ΑΔΑ: Β4ΛΗ7ΛΨ-ΚΑ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 5-6-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1500/31-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάμενος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 649/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 44206/1049/24-5-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, με το οποίο διαβιβάζεται στην επιτροπή το υπ’αριθμ. 44128/2587/24-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με συνημμένο το πρακτικό της δημοπρασίας της 15ης Μαΐου 2012 του έργου «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου-Λιβαδερού» κατά την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. που εδρεύει στην Κοζάνη με ποσοστό έκπτωσης οκτώ τοις εκατό (8%) και ζητείται η έγκριση του πρακτικού.

Η γνωστοποίηση του πρακτικού δημοπρασίας έγινε με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 40747/2399/15-5-2011 έγγραφο.
Κατά του κύρους της δημοπρασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσματος της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15ης Μαΐου 2012 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου-Λιβαδερού» και κατακυρώνει την εκτέλεση αυτού στην μειοδότρια ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. που προσέφερε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%).

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ
7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γ. Μαστρ.
www.mikrovalto.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.