Ο Β. Κωνσταντόπουλος για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού: «Έκθετος ο Δήμαρχος» – Η απάντηση του Θ. Κοσματόπουλου

apokria_servia_2342342

Πληθαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ερωτήματα των πολιτών σχετικά με την πορεία των εκδηλώσεων της Αποκριάς και αν ο δήμος θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των συλλόγων, με ανάληψη μέρους του κόστους των εκδηλώσεων.

Επίσης συνεχώς δεχόμαστε ερωτήσεις γιατί ο δήμος δεν πληρώνει προμηθευτές και εργολάβους αφού, όπως διατείνεται ο δήμαρχος, χρήματα στο ταμείο του δήμου υπάρχουν.

Η μόνιμη επωδός-απάντηση του δημάρχου είναι «δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και γι αυτό δεν πληρώνουμε» και « Αποκριές δεν θα γίνουν γιατί δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός».

Δείτε τι προβλέπεται από τον νόμο όσον αφορά την λειτουργία του δήμου για την περίοδο έως τα τέλη Μαρτίου.
Ν. 3463, Αρθρο 160

Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…».
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. του ν. 3463.

Υποχρεωτικές δαπάνες είναι:

1. Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις  συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.
2. Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ’ αποκοπή εξόδων  κίνησης.
3. Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
4. Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
5. Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές  υπηρεσίες.
6. Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
7. Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
8. Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.
9. Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.
10.Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών  συμβάσεων.
11. Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος(Παιδικοί Σταθμοί, Σχολικές Επιτροπές), ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
12. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση  των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.
13. Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.
«ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
14. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.»
15. Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων  χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των δαπανών που γίνονται για έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω:
Ο δήμος μπορεί να εισπράξει κάθε είδος εσόδου
Μπορεί να πληρώσει δαπάνες που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων του δήμου και άρα εφ’ όσον υπάρχουν χρήματα μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο σχεδόν των προμηθευτών.
Μπορεί να πληρώσει δαπάνες για έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Μπορεί να χρηματοδοτήσει τις Αποκριές μέσω επιχορήγησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Από τις ενέργειες και τα λεγόμενα του δημάρχου προκύπτει ότι ο δήμαρχος:
Δεν μπορεί ή δεν θέλει να εισπράξει τα έσοδα
Δεν θέλει να πληρώσει τους προμηθευτές
Δεν θέλει να γίνουν οι Αποκριές
Εκβιάζει την έγκριση του προϋπολογισμού

Τον θέτουμε στην κρίση των πολιτών.

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού: Απάντηση σε επιστολή του κ. Κωνσταντόπουλου

Για μία ακόμη φορά ο κ. Βασίλης Κωνσταντόπουλος ανενδοίαστα «μοιράζει χρήμα» και υποσχέσεις ερμηνεύοντας και πάλι, αυθαίρετα και με τον δικό του τρόπο, νόμους και άρθρα. Σχετικά με την χρηματοδότηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων θα πρέπει να υπογραμμιστούν τα εξής:

Η χρηματοδότηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων γίνεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση, αποτελεί όμως δαπάνη προαιρετική και όχι υποχρεωτική καθώς θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Με δεδομένο ότι δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην υπ. αρ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ 1876/Β΄/14-9-2007) απόφαση του υπουργείου εσωτερικών σχετικά με την «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων (ν. 3463/2006)», κρίνεται ότι εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους δήμους – όπως παγίως νομολογεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε περιπτώσεις μη πρόβλεψης σχετικής διάταξης από το ισχύον καθεστώς που διέπει τις επιχειρήσεις – στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 που επικαλείται ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην παράγραφο του άρθρου 158 που παραθέτει αναλυτικά ο κ. Κωνσταντόπουλος πουθενά δεν αναφέρει συγκεκριμένα ότι η χρηματοδότηση εκδηλώσεων (όπως οι αποκριάτικες) μπορεί να εκληφθεί ως υποχρεωτική δαπάνη.

Συμπερασματικά λοιπόν με βάση τα άρθρα 158 και 160 του ν.3463 και την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης εντάσσεται στις υποχρεωτικές δαπάνες του δήμου, προκειμένου όμως η Κοινωφελής Επιχείρησης να χρηματοδοτήσει μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες.

Είναι προφανές λοιπόν ότι ο πρώην δήμαρχος δεν έχει κανέναν ενδοιασμό, προκειμένου να φανεί αρεστός, να υπερθεματίζει, να βγάζει δικά του συμπεράσματα και γενικότερα να ξεπερνά την κοινή πολιτική και οικονομική λογική αν και γνωρίζει ότι προέχει τη δεδομένη περίοδο η ομαλή λειτουργία του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
Εκτός βέβαια εάν δεν το γνωρίζει.

Σχολιάστε