Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με ρύθμιση των οφειλών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

epimelhthrio_kozanis645Το Επιμελητήριο Κοζάνης ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ. 14 /Τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους .εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ- καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυτών, με την επιλογή; μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών στο άρθρο 48 του ν. 3943/11, με έκπτωση κατά 40% στα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης θα αντιστοιχεί:

1) Σε ποσοστό 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής.
Το ποσό αυτό για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31.Ι2.2011 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

2) Σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Β) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.12.2011 οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2012 και εφεξής και καταβολή της πρώτης δόσης ή εφάπαξ εξόφληση έως την 30.4.2012. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) Εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).

2) Ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Η υπολογισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δόση που θα καταβάλλεται έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής, θα επιφέρει σημαντική μείωση τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κεφαλαιοποιημένων πρόσθετων τελών που αναλογούν σ’ αυτήν.

Σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο έως την 30.3.2012.

Τονίζεται ότι, για τους εργοδότες που θα υποβάλουν σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της περίπτωσης Α) μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Στη ρύθμιση της περίπτωσης Β) δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, ενώ και για τις δύο ρυθμίσεις η υποβολή της σχετικής αίτησης επιτρέπεται άπαξ.

Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να ταχτοποιήσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/10.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο (2) μηνών χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης τους και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Σχολιάστε